Uitzondering transitievergoeding en omstandigheden van het geval

Omstandigheden van het geval relevant bij toets uitzondering transitievergoeding ?

Op het recht van de werknemer op een transitievergoeding bestaan enkele uitzonderingen (art. 7:673 lid 7, aanhef en sub c BW). Eén van deze uitzonderingen doet zich voor indien het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Uit de parlementaire geschiedenis van de Wet werk en zekerheid (WWZ) blijkt dat deze uitzonderingsgrond een beperkte reikwijdte heeft en terughoudend moet worden toegepast. De werknemer kan zijn recht op een transitievergoeding alleen kwijtraken in uitzonderlijke gevallen, waarin evident is dat het tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst leidende handelen of nalaten van de werknemer niet slechts als verwijtbaar, maar als ernstig verwijtbaar moet worden aangemerkt.

Persoonlijke omstandigheden bij transitievergoeding

Bij de beoordeling of de uitzonderingsgrond van toepassing is, zijn de omstandigheden van het geval – waaronder de persoonlijke omstandigheden van de werknemer – slechts van belang voor zover deze van invloed zijn op de verwijtbaarheid van het handelen of nalaten van de werknemer dat tot ontslag heeft geleid. De overige omstandigheden van het geval (dus omstandigheden die geen verband houden met de gedragingen van de werknemer die tot het ontslag hebben geleid, noch met de verwijtbaarheid van die gedragingen) zijn in dit verband niet van betekenis. Deze beoordeling verschilt van de beoordeling of sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet. Bij deze beoordeling kunnen wel alle omstandigheden van belang zijn.

Zie voor de gehele uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:203

 

Heeft u een arbeidsrechtelijke vraag? Neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek via +31 6 46 00 89 98 of kim@kvbadvocatuur.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *