Rechtsgebieden

 

Arbeidsrecht

Binnen dit complexe rechtsgebied vallen verschillende zaken zoals: individueel ontslag, collectief ontslag (reorganisaties), arbeidsconflicten, functioneringstrajecten, het aangaan en/of wijzigen van een arbeidsovereenkomst, bijzondere bedingen (zoals concurrentie- en relatiebedingen), ziekte/arbeidsongeschiktheid (waaronder re-integratie), arbeidsongevallen, aansprakelijkheid, cao gerelateerde vragen en medezeggenschap.

Sociale zekerheidsrecht

Het sociale zekerheidsrecht is het stelsel van wetten en maatregelen dat er voor zorgt dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Algemeen verbintenissenrecht

Het algemeen verbintenissenrecht ziet op het recht omtrent verbintenissen in het algemeen. Dit betreft een erg breed rechtsgebied. Het kan gaan om verbintenissen uit de wet (bijvoorbeeld de onrechtmatige daad), een overeenkomst of een natuurlijke verbintenis. Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling (zoals een onrechtmatige daad) tussen personen.