Algemene voorwaarden

1.      KVB advocatuur is een eenmanszaak, gevestigd te Helmond. KvK nummer: 73750786. Het btw nummer is: NL148792935B01.

2.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen KVB advocatuur en opdrachtgever en gelden eveneens voor eventuele aanvullende en/of vervolgopdrachten. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever aanvaardt KVB advocatuur niet.

3.     KVB advocatuur is gebonden aan de gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde voor Advocaten en dient deze te respecteren. Opdrachtgever aanvaardt de gevolgen hiervan.

4.    De overeenkomst van opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand komt tot stand door aanvaarding door KVB advocatuur van de door opdrachtgever verstrekte opdracht. Aanvaarding vindt schriftelijk plaats door ondertekening van een overeenkomst van opdracht of door een schriftelijke bevestiging van de aanvaarding per brief of e-mail. Enkel een advocaat van KVB advocatuur kan KVB advocatuur vertegenwoordigen bij het totstandkomen van een overeenkomst. De werking van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten.

5.    Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de in het kader van de uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden en resultaten van KVB advocatuur. Opdrachtgever vrijwaart KVB advocatuur tegen vorderingen van derden die op enige wijze verband houden met de door KVB advocatuur voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

6.    Bij de uitvoering van de overeenkomt van opdracht mag KVB advocatuur derden betrekken (bijvoorbeeld: andere advocaten, deurwaarders, notarissen, accountants en andere deskundigen). Dit houdt tevens de bevoegdheid in om namens opdrachtgever eventuele voorwaarden van deze partij te aanvaarden. Voorafgaand aan het inschakelen van een derde vindt, behalve in het geval van deurwaarders, overleg plaats met opdrachtgever. Indien dit overleg leidt tot toestemming voor het inschakelen van een derde, is KVB advocatuur niet aansprakelijk  voor eventuele fouten van deze derde.

7.    De overeenkomst van opdracht behelst een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis. KVB advocatuur handelt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid die van KVB advocatuur kan worden verwacht.

8.    Opdrachtgever is verplicht alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een juiste uitvoering van de opdracht en alle door KVB advocatuur gevraagde informatie tijdig aan KVB advocatuur te verstrekken en staat tevens in voor de juistheid van de hiervoor bedoelde informatie. KVB advocatuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie door opdrachtgever.

9.    Opdrachtgever is voor de uitvoering van de overeenkomst het honorarium verschuldigd te vermenigvuldigen met het aantal gewerkte uren en te vermeerderen met verschotten en omzetbelasting. Verschotten zijn bijvoorbeeld: deurwaarderskosten, griffierechten, kosten voor uittreksels uit openbare registers, kosten voor koeriersdiensten, reiskosten en kosten van getuigen en deskundigen. KVB advocatuur hanteert geen kantoorkosten. Het geldende uurtarief wordt vastgelegd in de door opdrachtgever ondertekende schriftelijke overeenkomst van opdracht en/of wordt schriftelijk bevestigd. Declaratie geschiedt in beginsel maandelijks achteraf. KVB advocatuur behoudt zich het recht voor het geldende uurtarief te wijzigen. Uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de wijziging wordt opdrachtgever hierover geïnformeerd. Tevens behoudt KVB advocatuur zich het recht voor een voorschot te verlangen voordat uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt of wordt voortgezet. Een ontvangen voorschot wordt later verrekend met latere declaraties.

10.  In geval van overeenkomsten aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is opdrachtgever niet het honorarium van de advocaat verschuldigd zoals bepaald in artikel 9, maar in plaats daarvan een door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage. Deze wordt gebaseerd op het inkomen en vermogen van opdrachtgever (en diens partner) in het peiljaar (jaar van aanvraag minus 2). De advocaat is gerechtigd van opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen zolang de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging heeft afgegeven. De omvang van het voorschot wordt in overleg tussen de betrokken advocaat en opdrachtgever vastgesteld. Griffierechten cq. vastrecht, kosten van getuigen en deskundigen, uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telex, internationale telefax, internationale telefoongesprekken, rolverrichtingen, deurwaarderskosten, kosten voor koeriersdiensten en reiskosten vallen niet onder het bereik van de door de Raad van Rechtsbijstand afgegeven toevoeging en worden aan opdrachtgever doorberekend. De toevoeging heeft alleen betrekking op de door de advocaat verrichte werkzaamheden vanaf de datum van aanvraag. De eerder door advocaat verrichte werkzaamheden worden overeenkomstig hetgeen in artikel 9 bepaald aan opdrachtgever in rekening gebracht.

11.   Tenzij anders overeengekomen dient betaling van declaraties van KVB advocatuur door opdrachtgever te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie genoemde bankrekeningnummer. Na verstrijking van de hiervoor genoemde betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever zonder aanzegging over het opeisbare bedrag wettelijke (handels)rente verschuldigd op grond van artikel 6:119(a) BW. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever zijn verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar. Indien opdrachtgever in verzuim is met betaling van hetgeen hij verschuldigd is, heeft KVB advocatuur het recht werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever op te schorten, zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen van die opschorting.

12.   Iedere aansprakelijkheid van KVB advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Mocht de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om wat voor reden dan ook niet overgaan tot uitbetaling, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de opdrachtgever aan KVB advocatuur is betaald tot een maximum van € 5.000,–. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van KVB advocatuur gelden ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van KVB advocatuur. Alle aanspraken van opdrachtgever vervallen binnen 12 maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.

13.   KVB advocatuur zal het dossier van opdrachtgever gedurende ten minste 5 jaar na beëindiging van haar werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaren. Financiële gegevens worden ten minste 7 jaar bewaard. Na verstrijking van de hiervoor genoemde perioden is KVB advocatuur gerechtigd het dossier te vernietigen. Op verzoek van opdrachtgever kan binnen de hiervoor genoemde termijn een afschrift worden verstrekt van het archiefdossier. Eventuele kosten worden op dat moment bepaald en overeengekomen.

14.  Op de dienstverlening van KVB advocatuur is de klachten- en geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Op verzoek kan een exemplaar worden toegezonden aan opdrachtgever. Door het aangaan van een overeenkomst met KVB advocatuur aanvaardt opdrachtgever de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur. Alvorens een klacht in te dienen bij de klachten- en geschillenregeling Advocatuur dient opdrachtgever de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan KVB advocatuur t.a.v. K. van Zanten- van Breugel. Opdrachtgever is gehouden zijn klacht aan KVB advocatuur voor te leggen binnen 3 maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot een klacht heeft geleid. De klachtenbehandelaar van KVB advocatuur (mr. M.A.W. Ketelaars) zal vervolgens in overleg treden met opdrachtgever en de advocaat om te bezien of een minnelijke oplossing van het geschil mogelijk is. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klachtenbehandelaar opdrachtgever uitleggen hoe de klachtenprocedure verder zal verlopen. KVB advocatuur zal binnen 4 weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan opdrachtgever uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, kan opdrachtgever zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Opdrachtgever kan zijn klacht uiterlijk 12 maanden na de schriftelijke reactie van KVB advocatuur voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten aangaande de kwaliteit van dienstverlening en de hoogte van declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot maximaal € 10.000,–. KVB advocatuur kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie.

15. In geval van (plotselinge) afwezigheid van mr. K. van Zanten- van Breugel zal zij vervangen worden door Advocatenkantoor M.A.W. Ketelaars. De cliënt wordt schriftelijke op de hoogte gesteld bij langdurige of permanente vervanging in een zaak.

16.   Voor het privacystatement zie de website van KVB advocatuur: www.kvbadvocatuur.nl.

17.  Op grond van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is KVB advocatuur gehouden de identiteit van een cliënt te verifiëren en bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. Hiervan is cliënt zich bewust en geeft daarvoor, voor zover noodzakelijk, toestemming.

18.   Op de rechtsverhouding tussen KVB advocatuur en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Behoudens hetgeen in artikel 14 is opgenomen, is uitsluitend de rechtbank Oost-Brabant bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen KVB advocatuur en opdrachtgever voortkomend uit tussen hen gesloten overeenkomsten.